Ubezpieczenia społeczne

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCH (ZUS)

Pakiet ustaw i rozporządzeń związanych z reformą ubezpieczeń społecznych jest obszerny. Zadaniem niniejszej informacji jest zasygnalizowanie płatnikowi skłądek najważniejszych kwestii związanych z naliczaniem i przekazywaniem do ZUS poszczególnych składek oraz przekazanie podstawowych informacji na temat dokumentowania wszystkich niezbędnych operacji i danych.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Na ubezpieczenia społecznie składają się następujące rodzaje ubezpieczeń: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Koszt składek ponosi częściowo pracodawca i częściowo ubezpieczony.

Łączna wysokość składek:

 1. ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru
 2. ubezpieczenia rentowe - 8% podstawy wymiaru
 3. ubezpieczenia chorobowe - 2,45% podstawy wymiaru
 4. ubezpieczenia wypadkowe - 1,93% podstawy wymiaru
  PRACODAWCA PRACOWNIK RAZEM
Ubezpieczenie emerytalne 9,76% 9,76% 19,52%
Ubezpieczenie rentowe 6,50% 1,50% 8,00%
Ubezpieczenie chorobowe płaci pracownik 2,45% 2,45%
Ubezpieczenie wypadkowe 1,93% płaci pracodawca 1,93%
Razem 18,19% 13,71% 31,90%


UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

 • 9 % podstawy wynagrodzenia

Płaci ją pracownik, a z tego 7.75% pomniejsza kwotę zaliczki na podatek dochodowy.

DODATKOWE OBCIĄŻENIA FUNDUSZU PŁAC DLA PRACODAWCY

 1. Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wynagrodzenia
 2. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10% podstawy wynagrodzenia
 3. Jeżeli liczba zatrudnionych przekracza 25 osób, zaś zakład pracy nie zatrudnia osób niepełnosprawnych,to pracodawca zobowiązany jest do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W każdej z sytuacji opisanych powyżej płatnikiem czyli obowiązanym do naliczenia, pobrania i odprowadzenia składek na stosowne konta jest pracodawca.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

 1. Zgłoszenie płatnika składek
  Płatnik składek czyli pracodawca w chwili nowo zgłaszających się zakładów pracy musi złożyć druki zgłoszeniowe w terminie 7 dni. Dla zgłoszenia płatnika składek należy wypełnić druki:
  • ZUS ZPA zgłoszenie /zmiana danych płatnika osoby prawnej lub
  • ZUS ZFA zgłoszenie / zmiana danych płatnika osoby fizycznej
  • ZUS ZBA informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
  • ZUS ZAA adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Wszystkie zmiany dotyczące płatnika składek muszą być zgłoszone na stosownych drukach w ciągu 14 dni.
 2. Zgłoszenie ubezpieczonych /pracowników i zleceniobiorców/
  Płatnik składek czyli pracodawca musi zgłosić nowo zatrudnionych pracowników w terminie 7 dni. Dla zgłoszenia każdego ubezpieczonego /pracownika/ należy wypełnić druki:
  • ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  • ZUS ZCNA zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  • ZUS ZCZA zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  • ZUS ZZA zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Płatnicy składek mają obowiązek złożenia imiennego zgłoszenia każdej osoby objętej obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Płatnik składek zawiadamia ZUS o wszelkich zmianach w stosunku do danych osób ubezpieczonych, w tym o wygaśnięciu tytułu do ubezpieczenia, na stosownych drukach w terminie 7 dni od zaistnienia tych zmian.

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE /CO MIESIĄC/

 • ZUS DRA miesięczna deklaracja rozliczeniowa wykazująca zestawienie składek przekazywanych do ZUS za dany miesiąc
 • ZUS RCA raport imienny płatników nie uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego /dotyczy płatników zatrudniających mniej niż 20 pracowników/ - o należnych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • ZUS RZA raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
 • ZUS RSA raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek

Płatnicy przekazują dokumenty rozliczeniowe za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki wyłącznie za siebie, terminem opłacenia składek za rozliczany miesiąc jest 10 dzień następnego miesiąca. W tym samym terminie wręczają ubezpieczonemu /pracownikowi, zleceniobiorcy/ ZUS RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej.

IMPLIKACJE PODATKOWE

Ponieważ składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika pomniejszają jego przychód stanowiący podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zaś kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należy pamiętać, że nieprawidłowe naliczanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, np. z powodu nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego będzie rodziło konieczność nie kończących się korekt w deklaracjach podatku dochodowego od osób fizycznych.

payrolls Warszawa
contractors Warszawa
tax advising Warszawa

J&M Consulting Sp. z o.o.

Head Office - Warszawa

05-410 Józefów, ul. Dzika 20

POLAND

liquidations Warszawa +48 22 789 52 18

liquidations Warszawa +48 22 789 61 34

income tax Warszawa info@accounting.pl

income tax Warszawa banasiewicz@accounting.pl