Doradztwo podatkowe

Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego w Polsce reguluje ustawa z lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Zgodnie z jej przepisami, do czynności doradztwa podatkowego zalicza się:

  • udzielanie podatnikom płatnikom i inkasentom na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,
  • prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych, oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie.
  • doradztwem podatkowym są także wymienione wyżej czynności wykonywane na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników i inkasentów.

Wykonywanie czynności doradztwa podatkowego zastrzeżone jest dla osób wpisanych na listę doradców podatkowych, na którą może być wpisany każdy kto spełnia łącznie następujące warunki:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzysta z pełni praw publicznych, jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego
  • posiada wyższe wykształcenie,
  • złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego.

Tytuł doradcy podatkowego uzyskuje się poprzez wpis na listę doradców podatkowych, prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Wpis następuje na wniosek osoby zainteresowanej, po spełnieniu przez nią wymogów określonych w ustawie. Z przyjemnością informujemy,że Małgorzata Banasiewicz po zdaniu egzaminu uzyskała stały wpis na listę doradców podatkowych. Numer wpisu 02695.

Doradztwo podatkowe może być świadczone również przez spółki z o.o. pod warunkiem że większość członków ich zarządu stanowią doradcy podatkowi większość głosów w zgromadzeniu wspólników oraz w organach nadzoru przysługuje doradcom podatkowym. Minister finansów prowadzi rejestr osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Z przyjemnością informujemy, że J&M Consulting jest wpisana na listę prowadzoną przez ministra finansów jako spółka doradztwa podatkowego.

payrolls Warszawa
contractors Warszawa
tax advising Warszawa

J&M Consulting Sp. z o.o.

Head Office - Warszawa

05-410 Józefów, ul. Dzika 20

POLAND

liquidations Warszawa +48 22 789 52 18

liquidations Warszawa +48 22 789 61 34

income tax Warszawa info@accounting.pl

income tax Warszawa banasiewicz@accounting.pl