Likwidacje

UDZIAŁOWCY: PODJECIE UCHWAŁY O LIKWIDACJI

Otwarcie likwidacji następuje z dniem powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. Gdy postawienie spółki w stan likwidacji następuje w wyniku podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników, wówczas za dzień postawienia w stan likwidacji uznaje się datę wskazaną w uchwale tego organu. W uchwale wspólnicy powinni wskazać kto będzie likwidatorem spółki.

KSIĘGOWI: SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ POPRZEDZAJĄCY DZIEŃ POSTAWIENIA SPÓŁKI W STAN LIKWIDACJI

Na dzień poprzedzający dzień postawienia firmy w stan likwidacji księgowi zamykają księgi rachunkowe spółki oraz sporządzają sprawozdanie finansowe. Na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów spółki. Wycena aktywów i pasywów następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia składników majątku, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Spółka powinna również utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności. Fakt otwarcia likwidacji w trakcie roku obrotowego nie powoduje jego zakończenia. Otwarcie likwidacji powoduje zakończenie roku podatkowego co skutkuje koniecznością złożenia deklaracji rocznej podatku dochodowego od osób prawnych i dokonania rozliczenia zobowiązań podatkowych.

PRAWNICY: ZGŁOSZENIE LIKWIDACJI SPÓŁKI DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO I OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI

Pierwszym obowiązkiem likwidatorów jest zgłoszenie faktu otwarcia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia muszą dokonać wszyscy likwidatorzy w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przyczyny rozwiązania spółki. Likwidatorzy muszą również ogłosić otwarcie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki a także wezwać wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

KSIĘGOWI: SPORZĄDZENIE BILANSU OTWARCIA LIKWIDACJI

Niezwłocznie po otwarciu likwidacji, nie później niż w terminie 15 dni od otwarcia likwidacji, księgowi sporządzają bilans na dzień otwarcia likwidacji, w którym ujawniane są wszystkie składniki majątku spółki według jej wartości zbywczej. Na dzień rozpoczęcia likwidacji, sporządzając bilans otwarcia likwidacji księgowi powinni połączyć wszystkie składniki kapitału własnego w jeden kapitał podstawowy zmniejszając go o własne udziały przeznaczone do sprzedaży. Likwidatorzy mają obowiązek przedstawienia bilansu otwarcia likwidacji na Zgromadzeniu Wspólników.

LIKWIDATORZY: POSTĘPOWANIE LIKWIDACYJNE

Likwidatorzy mają uprawnienia i obowiązki Zarządu spółki. Podstawowe czynności likwidatorów sprowadzają się do zakończenia bieżących interesów spółki, ściągnięcia wierzytelności, uregulowania zobowiązań i upłynnienia majątku.

KSIĘGOWI: KSIĘGOWOŚĆ W OKRESIE LIKWIDACJI

Spółka w likwidacji ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych również na dzień kończący rok obrotowy. Poza obowiązkami wynikającymi z prowadzenia bieżącej rachunkowości spółki księgowi uczestniczą w procesie wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży oraz ewidencjonują zdarzenia związane ze sprzedażą majątku, w tym składników zapasów, środków trwałych, inwestycji, wartości niematerialnych i prawnych.

DORADCY PODATKOWI: ASPEKTY PODATKOWE W POSTĘPOWANIU LIKWIDACYJNYM

Ponieważ majątek likwidowanej spółki na ogół nie pozwala na zaspokojenie wszystkich wierzytelności bardzo istotne jest prowadzenie prawidłowej ewidencji rozrachunków z kontrahentami. W praktyce dość często zdarza się, że spółka posiada znaczne zobowiązania wobec udziałowców ( pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług), których zaspokojenie w majątku posiadanego przez spółkę nie będzie możliwe. Spółka może układać się z udziałowcami w sprawie umorzenia całości lub części tych zobowiązań co skutkować będzie powstaniem przychodu do opodatkowania. Jeżeli w latach poprzedzających moment otwarcia likwidacji spółka nie ponosiła strat, które można rozliczyć z ewentualnymi dochodami będącymi rezultatem umorzenia zobowiązań powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Doradcy podatkowi spółki, poprzez odpowiednie planowanie podatkowe powinni zadbać o odpowiednie podatkowe rozwiązania optymalizacyjne.

LIKWIDATORZY: PODZIAŁ MAJĄTKU

Jeżeli po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli pozostanie w spółce jakiś majątek, można dokonać jego podziału między wspólników. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia otwarcia likwidacji. Jeżeli umowa spółki nie zawiera postanowień dotyczących zasad podziału majątku, przyjmuje się regułę, stosownie do której majątek ten dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów.

KSIĘGOWI: SPRAWOZDANIE LIKWIDACYJNE

Przepisy ustawy o rachunkowości nakładają na likwidowaną spółkę obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień zakończenia likwidacji - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Z obowiązkiem zamknięcia ksiąg rachunkowych wiąże się obowiązek sporządzenia pełnego sprawozdania finansowego. Za dzień zakończenia likwidacji należy przyjąć dzień, poprzedzający podział pomiędzy wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Zgromadzenie wspólników zatwierdza to sprawozdanie w drodze uchwały, która wymaga bezwzględnej większości głosów. W uchwale zatwierdzającej sprawozdanie likwidacyjne wspólnicy muszą wskazać podmiot przechowujący księgi rachunkowe oraz dokumentację kadrowo-płacową (tzw. Przechowawcę).

PRAWNICY: WYKREŚLENIE SPÓŁKI Z REJESTRU

Jedną z ostatnich czynności likwidacyjnych jest złożenie przez likwidatorów do Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Wykreślenie następuje z chwilą zamieszczenia informacji o wykreśleniu w rejestrze.

DORADCY PODATKOWI: OBOWIĄZKI PODATKOWE WYNIKAJĄCE Z LIKWIDACJI SPÓŁKI

Wspólnicy spółki podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 19-procentowym podatkiem dochodowym od osób prawnych lub fizycznych od wartości majątku otrzymywanego w związku z likwidacją spółki. Do przychodów nie zalicza się jednak kosztów objęcia udziałów w spółce. Z chwilą zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień zakończenia likwidacji kończy się również rok podatkowy. W ciągu 3 miesięcy likwidatorzy powinni złożyć zeznanie roczne i rozliczyć ewentualne zobowiązania podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych. Oba te obowiązki powinny być wykonane w porozumieniu z księgowymi i doradcami podatkowymi.

DORADCY PODATKOWI: OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC URZĘDU SKARBOWEGO I INNYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH

Nie później niż w ostatnim dniu istnienia spółki likwidatorzy mają obowiązek pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o miejscu przechowywania ksiąg rachunkowych oraz dokumentów związanych z ich prowadzeniem. Po wykreśleniu spółki z rejestru przedsiębiorców, likwidatorzy maja obowiązek zawiadomić właściwy urząd skarbowy o rozwiązaniu spółki. Do zawiadomienia należy dołączyć odpis sprawozdania likwidacyjnego. Zawiadomienie to powinno zawierać dane odnoszące się do sądu oraz orzeczeń, które stały się podstawą wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców. Tą samą informację przekazuje się również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Urzędu Statystycznego oraz banków, w których spółka posiadała konta bankowe. W celu uniknięcia błędów zawiadomienia powinny zostać przygotowane przez doradców podatkowych.

PRZECHOWAWCA: PRZECHOWYWANIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I DOKUMENTACJI KADROWO-PŁACOWEJ

Spółki zobowiązane są do przechowywania ksiąg rachunkowych co najmniej przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Natomiast dokumentacja kadrowo - płacowa musi być przechowywana przez 50 lat.

payrolls Warszawa
contractors Warszawa
tax advising Warszawa

J&M Consulting Sp. z o.o.

Head Office - Warszawa

05-410 Józefów, ul. Dzika 20

POLAND

liquidations Warszawa +48 22 789 52 18

liquidations Warszawa +48 22 789 61 34

income tax Warszawa info@accounting.pl

income tax Warszawa banasiewicz@accounting.pl